Seuran säännöt

Seuran säännöt
Hyväksytty PRH:ssa 6.10.2014

§ 1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on St. Laurence Golf ry. ja kotipaikka on Lohjan kaupunki.

§ 2 Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää jäsenilleen harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia, St. Laurence Golf Oy:n omistamilla golfkentillä tai itse vuokraamissaan tiloissa sekä ylläpitää saman yhtiön omistamissa klubitiloissa kokouksia ja golfin harrastusta edistäviä tilaisuuksia. Toimintaansa tukeakseen yhdistys voi harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi omistaa golftoimintaa varten tarvittavien tilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja kiinteistöjä.

§ 3 Jäsenyys

Yhdistyksen aktiivijäseneksi voidaan ottaa henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Aktiivijäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsenenä voi olla sen kalenterivuoden päättymiseen asti, jolloin täyttää 21 vuotta. Juniorijäsenet ovat täysvaltaisia yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa, sekä kunniapuheenjohtajaksi samoin perustein yhdistyksen puheenjohtajana toimineen henkilön.

Yhdistyksellä voi lisäksi olla passiivijäseniä. Jos aktiivijäsen haluaa painavan syyn vuoksi siirtyä passiivijäseneksi, tulee hänen maaliskuun loppuun mennessä tehdä tästä kirjallinen ilmoitus hallitukselle. Passiivijäsenelle eivät kuulu Suomen golfliiton jäsenetuudet, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Passiivijäseneksi siirtynyt jäsen on oikeutettu pääsemään takaisin aktiivijäseneksi ilman liittymismaksua siitä kirjallisesti hallitukselle ilmoitettuaan ja jäsenvelvollisuudet asianmukaisesti täytettyään. Siirtyminen aktiivijäseneksi tapahtuu hallituksen päätöksellä.

§ 4 Jäsenyydestä erottaminen ja eroaminen

Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja kolme (3) jäsentä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan 3 kuukauden kuluessa syyskokouksen määrittämästä eräpäivästä saatuaan asiasta ensin kirjallisen muistutuksen jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseensa, katsotaan hänen eronneen seurasta.

§ 5 Jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous päättää jäseniltä kannettavasta liittymis- ja vuosimaksusta hallituksen esityksen perusteella. Juniorimaksut (alle 21 v.) ovat enintään puolet aikuisten maksuista.

Maksut on suoritettava syyskokouksen määrittämänä eräpäivänä. Myöhästyneille maksuille on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu, joka saa olla korkeintaan yhtä suuri kuin jäsenmaksu. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapaita kaikista vuosimaksuista.

§ 6 Hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii yhdistyksen syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kapteeni ja viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa uuden tilikauden alkaessa 1.1. kunakin vuonna. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kapteeni ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä lähinnä puolet on kerrallaan erovuorossa. Valittavien jäsenten tulee edustaa, mikäli mahdollista, seuraavien toimikuntien asioita:

 • naistoimikunnan asiat
 • klubitoimikunnan asiat
 • kilpailutoimikunnan asiat
 • tasoitus- ja sääntötoimikunnan asiat
 • senioritoimikunnan asiat
 • junioritoimikunnan asiat
 • kenttätoimikunnan asiat

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toiminnanjohtajan, joka tulee myös toimia hallituksen sihteerinä, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heille maksettavat korvaukset.

§ 7 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

§ 8 Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

§ 9 Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

§ 10 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, joista toinen on kevätkokous ja toinen syyskokous. Yhdistyksen kokousten ajan ja paikan määrää hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin hallitukselta vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • esitetään kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 • esitetään toiminnantarkastajien lausunto
 • vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto tai tappio antaa aihetta
 • käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus, erääntymisajankohta ja viivästysmaksun suuruus
 • vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kapteeni sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle § 6 mainitun edellytyksin
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajat
 • määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus
 • käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Asiat, jotka jäsen haluaa esittää varsinaiselle kokoukselle, on toimitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta.

§ 11 Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille lähetetyllä sähköpostikirjeellä jäsenrekisterissä olevan osoitteiston mukaan. Lisäksi kutsu on julkaistava yhdistyksen toimiston ilmoitustaululla sekä yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kokouspäivää edellä mainitun määräaikaan mukaan lukematta.

§ 12 Äänivalta kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa kullakin vuoden jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Passiivijäsenellä ei ole äänioikeutta. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

§ 13 Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin.

§ 14 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksen annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautumiseen vaaditaan, että vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

§ 15 Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

§ 16 Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Ympäristöpolitiikkamme